عززیززم. این کوچولوهه با بارش اولین برف به دنیا اومده. خوشگللللمم بغل...

/ 1 نظر / 4 بازدید
شعله نوری

خیلی نازن. اینا رو از توچال پیدا کردی یا اینکه تو حیاطتون دارین؟