/ 5 نظر / 6 بازدید
سکینه

چه سکوته سبزی[سوال] چطوری گلم؟ من ندارم سر یاس با امیدی که مرا حوصله داد [قلب]

شعله نوری

هی؟ تو خوبی؟ اینو از کجا پیدا کردی؟ دیوونه این برگ رو میگم.[چشمک]