تو را تا پایان جهان دوست خواهم داشت. من تو را پیش از آنکه در این جسم و جان حلول کنی دوست می داشتم. این را در همان دیدار اول دریافتم. این تقدیر ما بود.

جبران خلیل جبران 

/ 9 نظر / 3 بازدید
سمیر شفق

اولم؟[گل]

سمیر شفق

[گل]

شعله نوری

سلام یاسی جون. کجایی؟ ت. هم رفتی هلند؟ نمیگی ما نگران میشیم؟ ما همچنان منتظر اخبار تو هستیم. بارون های تورو تو وبلاگ دوست دارم. از این بارونا اینجا نمیاد.[ماچ]

یک نفر یک احمق

[ناراحت]

[ماچ] بوووسسس

آوای درون

سلام، از خودت خبری بده یاسمن جان! [لبخند]